เทศกาลตรุษจีนเป็นประเพณีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าสี่พันปี และถือเป็นวันที่ชาวจีนได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวตลอดทั้งปี ในเทศกาลตรุษจีน ชาวจีนมักจะประดับประดาบ้านเรือนด้วยโคมไฟ แผ่นป้ายคำกลอน จุดประทัดเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ “การเชิดสิงโต” นับว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการสืบทอดมาจากประวัติศาสตร์ของประเทศจีนทั้งสิ้น วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ได้ถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันนี้อาจมีการดัดแปลงไปบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความสำคัญของการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จัดนิทรรศการ และเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร  มฉก. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>