เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 แผนกทุนและบริการนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 11" เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการคืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยอาจารย์เบญจพร บัวสำลี  อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มฉก. เป็นวิทยากร และตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย ได้แนะแนววิธีการคืนทุนฯ ให้กับนักศึกษาที่กู้ยืมทุนฯ ณ หอประชุม มฉก. ในครั้งนี้ด้วย

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>