ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60  พรรษา  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  เผยแพร่เกียรติคุณของพระองค์ท่านให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยได้จัดให้มีพิธีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ  อาคารบรรณสาร  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีเป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร พร้อมใจกันแต่งกายสวมเสื้อสีม่วงร่วมพิธี  พร้อมร่วมเปิดนิทรรศการ เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพระราชนิพนธ์ด้านจีนศึกษา  และรับฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” โดย รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิงนันทพร  วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรติ การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติและเพลงพระราชนิพนธ์  ซึ่งจัดแสดงระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 2 – วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก.

บทกวีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

          สองเมษประชาชยสราญ  วรกาลประสูติใน
องค์ราชสิรินธรวิไล  ปิยชาติกุมารี
          ตราบล่วง ณ กาลอภิสมัย  นรไทยเกษมศรี
หกสิบพระชนม์ ธ สดุดี มนน้อมมโนใน
          กรองคำประพันธ์อติพิลาส อภิวาทวลีใด
จักเทียบบ่เทียมหทยไทย จิตร่วมและภักดี
          หัวเฉียวฯเฉลิมพระคุณราช  ทะนุชาติมนัสพลี
ขอองค์พระทรงสิริทวี นิรทุกข์นิรันดร์เทอญ

 

ประพันธ์โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ  สุทธิรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>