อธิการบดี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “ครอบครัว: หัวใจของสุขภาพและการดูแล” เนื่องในวาระครบ 72  ปีโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558  ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และเพื่อให้มีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทพยาบาล โดยเน้นศักยภาพของครอบครัวในการดูแลสุขภาพ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 80 คน   โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ 72 ปี วิวัฒนาการโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยสู่คณะพยาบาลศาสตร์ การแสดงนวัตกรรม ผลงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ 

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>