สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด ละ เลิก บุหรี่ และสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ปราศจากการสูบบุหรี่ โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2558 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารชิน  โสภณพนิช ได้มีการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่  ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศการเขียนป้ายคัทเอาท์เขียนสีชอล์กรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ คือ ทีมนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์  และรางวัลชนะเลิศหนังสั้นรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ คือ ทีมนักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ต้องแสดงความยินดีกับน้อง ๆ จากทั้งสองทีมด้วยTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>