คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนภาษาจีน หัวข้อ การเรียนการสอนภาษาจีนยุคใหม่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถในการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยน ความรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ เป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>