รองชนะเลิศอันดับที 1 ได้รับ ทุนการศึกษา 60,000.00 บาท   "โครงการ อ่าน-เขียน-เรียนรู้ ค่ายวิจารณ์วรรณกรรม"
นางสาวพิชชญาภา ศีลเตชะ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 60,000.00 บาท ในโครงการ "อ่าน-เขียน-เรียนรู้ ค่ายวิจารณ์วรรณกรรม" เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ อาศรมวงศสนิท  คลอง 15 ถนนรังสิต-องครักษ จ.นครนายก โดยสํานักพิมพประพันธสาสน จํากัด ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และโรงเรียนนานาชาติโชรส  เบอรี่ (ภาคีพันธมิตร) ไดรวมมือกันจัดโครงการใหทุนสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 และผูที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผานการคัดเลือกและตัดสินจากคณะกรรมการ   ผูทรงคุณวุฒิตามวัตถุประสงคโครงการฯ ใหไดรับทุนการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี โดยไมจํากัดวาตองเปนคณะใดเปนการเปดโอกาส    ใหเยาวชนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ตลอดมีสวนรวม ในการพัฒนาภาษาไทยสมัยใหมผานกิจกรรมอานหนังสือนอกหองเรียน โดยเฉพาะหนังสือที่การันตีดวยรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) ซึ่งเปนรางวัลที่ทางธนาคารกรุงเทพฯ เปนผูสนับสนุนหลักโครงการนี้จะเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียน และจูงใจ ใหเกิดความมานะพยายามสอบเขามหาวิทยาลัยชั้นนําในคณะที่ประสงค    ชิงทุนการศึกษาเลือกดวยตนเอง ทั้งยังสงผลดีตอการเสริมสรางอัตลักษณ ดานภาษาและวัฒนธรรมของประเทศใหคงอยูไดอยางยั่งยืน ทามกลางกระแสภาษาและวัฒนธรรมที่มากับโลกาภิวัฒนใหได เพราะไมวาโลก จะเปลี่ยนแปลงกาวหนาไปฉันใดเผาพันธุที่ยังถือตนวาเปนอารยชนอยูยอมตองสามารถคงภาษาและวัฒนธรรมของชาติตนไวไดฉันนั้นTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>