เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรสาร   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) คณะบริหารธุรกิจและสถาบันไทย-จีนภิวัฒน์  มฉก. จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่อง "การปรับตัวหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  เพื่อให้ภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคส่วนหลักในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของประชาคมฯ และการรับมือกับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการรวมตัว อันจะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อสามารถยืนหยัดและต่อสู้ ในตลาดประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคุณประวิทย์ จิตนราพงศ เป็นวิทยากร และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มฉก. ให้จัดโครงการตลาดนัดแรงงานและจัดนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. ด้วย

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>