สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา  ได้ส่งหนังสือแสดงความยินดีพร้อมมอบใบประกาศเกียรติประวัติแก่ นายธนกร  อัศวนิมิต  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาวิชาบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ที่ได้เข้ารอบสุดท้าย (Final List)  ในการพิจารณารางวัลนักศึกษาบัญชีเพื่อรับทุน “กองทุนเต็ม-ยรรยง  วรากรวรวุฒิ” ประจำปี 2557  ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติ 4 ด้าน  ตามที่สมาคมฯ กำหนด  คือ ด้าน  ผลการเรียนในรายวิชาการสอบบัญชี ผลการเรียนสะสม การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน รับผิดชอบทางสังคม และการได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งอีกครั้งTotal 882 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>