Mrs. Xu Lan ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา Miss Wang Huan เลขานุการเอก และผู้ติดตาม จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมเยือนเพื่อเข้าหารือความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรอบรมกฎหมายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้กับนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน และนักธุรกิจชาวจีนที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>