เป็นนโยบายพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีคุณภาพตลอดชีวิต 3 ด้าน  ได้แก่  1. ด้านการแสวงหาความรู้และทักษะ (Lifelong Learning Quality) 2. ด้านบุคลิกภาพ (Lifelong Personal and Social Quality) และ 3. ด้านสุขภาพพลานามัย (Lifelong Health Quality)

สำหรับการพัฒนาคุณภาพด้านสุขภาพพลานามัย (Lifelong Health Quality) มหาวิทยาลัยได้บรรจุวิชาการรำมวยไท้เก๊กในการเรียนการสอนและจัดตั้งชมรมไท้เก๊กเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านร่างกายและฝึกจิตให้แก่นักศึกษา  รณรงค์การกินอาหารเพื่อสุขภาพโดยลดอาหารที่เป็นโทษ  เช่น ลดการกินหวาน  เค็ม  มัน  ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษด้วยการปลูกภายในมหาวิทยาลัย  รณรงค์ การใช้กล่องชานอ้อยบรรจุอาหารแทนกล่องโฟมเพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุบนถนนด้วยการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์ การใช้จักรยานสัญจรแทนภายในมหาวิทยาลัย  การจัดสวัสดิการดูแลด้านสุขภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบและป้องกันมะเร็งปากมดลูก  การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โครงการปลอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ส่วนขยายมหาวิทยาลัย  และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอลฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยในโครงการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาและการจัดระเบียบสังคมในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่าง  ๆ ฯลฯ  โครงการและกิจกรรมรณรงค์เหล่านี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 

แหล่งที่มา http://www.naewna.com/politic/columnist/18433Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>