ศาสตราจารย์อู๋  อวี้จง (Prof. Wu Yuzhong) รองอธิการบดี  พร้อมคณะผู้แทน  จำนวน 4 คน จากมหาวิทยาลัยครุสาตร์หานซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ  มหาวิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558  เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวานิชยานนท์  รองอธิการบดี  คณาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  และเจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์  กองกลาง มฉก. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยครุสาตร์หานซาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารอำนวยการ  ทั้งสองฝ่ายได้เสนอความคิดและปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางร่วมมือทางด้านการจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  และเมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558  เวลา 10.30 น. คณะผู้แทนได้เข้าแลกเปลี่ยนความคิดทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมแต้จิ๋วในประเทศไทยและการทำวิจัยร่วมกัน  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ยศเส  โดยมีอาจารย์ประพฤทธิ์  ศุกลรัตนเมธี  ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอธิการบดี  และอาจารย์มันทนา  จงมั่นสถาพร  รองผู้อำนวยการศูนย์แต้จิ๋ววิทยา  มฉก. ได้ให้การต้อนรับTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>