มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีนโยบายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดบรรยากาศอันเอื้ออำนวยต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีการประสานงานกับส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  ผู้ประกอบการหอพักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันดูแล  ปรับปรุง  พัฒนาสิ่งแวดล้อมของสังคมในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้ปราศจากแหล่งอบายมุข  ยาเสพติด สถานบันเทิง การประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย และธุรกรรมอื่นใดอันก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่นักศึกษาและสังคมในชุมชน  นอกจากนี้ยังเป็นการป้องปรามนักศึกษา  ไม่ให้มีพฤติกรรมสนับสนุนแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง ร้านจำหน่ายสุรา ในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ยึดมั่นในการประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโทษและบทลงโทษ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย วินัยและการพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2548  สำหรับควบคุมดูแลนักศึกษาที่ฝ่าฝืนและไม่ให้ความร่วมมือ  เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมส่วนรวม

ข้อมูลจาก  http://www.naewna.com/politic/columnist/18788Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>