อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยอาจารย์ชิดชนก  สิทธารถศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา  และบุคลากรจากสำนักพัฒนานักศึกษาและกองอาคารสถานที่  ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อาจารย์สมพิศ  ทองสุก  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และคณาจารย์จากกองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลันนเรศวร  จำนวน 49 คน  เข้าศึกษาดูงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Green University และแนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติดโดยรอบมหาวิทยาลัย  เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มฉก.  โดย คุณณัฐวัฒน์ ลุณหงษ์ หัวหน้าแผนกงานบริการ กองอาคารสถานที่ นำเสนอการดำเนินงานด้าน  Green Universityของมหาวิทยาลัย  และอาจารย์ชิดชนก  สิทธารถศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาได้นำเสนอการแก้ปัญหาร้านจำหน่ายสุราในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

หลังจากการนำเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในด้าน Green University และการแก้ปัญหาร้านจำหน่ายสุราในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางความคิดเห็นระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องโครงการจักรยานสีขาว เช่น วิธีการใช้บริการ  การดูแลซ่อมบำรุงรักษา  การกำหนดจุดจอด  และจุดเติมลม  เป็นต้น  นอกจากนี้ได้พูดคุยถึงการให้บริการรถไฟฟ้า  การกำหนดจุดจอดรถมอเตอร์ไซต์  การใช้น้ำยาจุลินทรีย์แทนสารเคมีมาใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษและล้างห้องนำ้  การใช้กล่องชานอ้อยแทนกล่องโฟมในการบรรจุอาหาร  การจัดการขยะ  และปิดท้ายการพูดคุยถึงจุดเหมือนและจุดแตกต่างของทั้งสองมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติดรอบมหาวิทยาลัย ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างสัมพันธภาพอันดีร่วมกันในการเดินหน้าเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและปลอดแหล่งอบายมุขร่วมกัน  Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>