คณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยท่านรองอธิการบดี (อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์)  เป็นประธาน  ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยให้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ  ได้แก่  Hardware  Peopleware  และ Systemware  ภายใต้แนวทาง “ม.หัวเฉียวฯ ประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม” โดยนำคุณธรรมหลัก 3 ประการของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ ซื่อสัตย์  ประหยัด  และรับใช้สังคม  ซึ่งได้รับจากการพิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหาร  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  จากคุณธรรม 6  ประการ  สู่ความสำเร็จ พิจารณาคัดเลือกดำเนินการ 3 คุณธรรมมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  2558  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2 อาคารอำนวยการTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>