...สร้างนิสัยให้คุ้นชินกับ 7ส นำคุณธรรมประหยัดมาใช้กับ 7ส... นี่คือหนึ่งในประโยคคำกล่าวสั้น ๆ เรียบง่าย  แต่กินใจ  ในการกล่าวเปิดงาน  Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2557  ของท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เมื่อวันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2558 ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  มฉก.  ซึ่งท่านถือได้ว่าเป็นโมเดลของการประหยัดพลังงานให้กับบุคลากรทุก ๆ คน  ด้วยกิจวัตรประจำวันที่เห็นท่านเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์  เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่นั่งรถยนต์  หรือการใช้ห้องน้ำร่วมกับบุคลากรแทนการใช้ห้องน้ำส่วนตัวของท่าน เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งด้วยการประหยัดพลังงานโดยใช้พลังกายแทน

กิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของทุก ๆ คน ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ท่านรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อำนวยการ  ห้วหน้าคณะวิชา/หน่วยงาน  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา  รวมถึงเจ้าหน้าที่แม่บ้านและคนสวน  โดยมีหัวใจหลักสำคัญของกิจกรรม  คือ  Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 : 7ส จุดเริ่มต้นของการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  และช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม  มีกิจกรรมหลากหลายในครั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็น  การมอบรางวัล 7ส ยอดเยี่ยม  มอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานต้นแบบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง  แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรม 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน  ต่อจากนั้นบุคลากรแยกย้ายกันไปทำความสะอาดหน่วยงานและนักศึกษาทำความสะอาดซุ้ม  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำความสะอาดป้ายรถประจำด้านหน้ามหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฝั่ง ในกิจกรรม “พลังจิตอาสา  รับใช้สังคม  ประหยัดพลังงาน  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม”ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรร่วมปั่นจักรยานไปทำความสะอาด  ขัดล้าง  และทาสี  ป้ายรถเมล์กันอย่างพร้อมเพรียง  โดยได้รับความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ขอส่งสรุปท้ายด้วยการมอบรางวัลแห่งความสำเร็จของการทำ 7ส ซึ่งท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติมอบรางวัลซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุก ๆ คน รางวัลประกอบด้วย

1.  เกียรติบัตรให้กับหน่วยงานต้นแบบ  “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง  แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรม 7ส  เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน”  ได้แก่

- คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  และคณะศิลปศาสตร์  ได้รับในระดับคณะวิชา 
- กองทรัพยากรบุคคล  ได้รับในระดับหน่วยงาน
- คณะนิเทศศาสตร์  ได้รับในระดับนักศึกษา

2.  รางวัล 7ส ยอดเยี่ยม  ได้แก่  คณะวิชา  คือ คณะกายภาพบำบัด  หน่วยงาน  คือ  กองคลัง  และซุ้มนักศึกษา  คือ  คณะพยาบาลศาสตร์

3. รางวัลสำหรับแม่บ้านโซนที่ได้รับรางวัลได้แก่  แม่บ้านผู้รับผิดชอบอาคารตังจิว  อัคคพงษ์กุล  อาคารอเนกประสงค์  และอาคารหอพักนักศึกษา 1 2 3  และคนสวนผู้รับผิดชอบโซนที่ 17 ลานกิจกรรมหลังหอพักนักศึกษา 1 2 พท้นที่รอบพักนักศึกษาใหม่และถนนทางเดินโดยรอบTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>