ศูนย์วัฒนธรรม ม.หัวฉียวฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงวัฒนธรรม  จัดโครงการการสร้างสรรค์การแสดงละครเวทีไทยร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารสู่การพัฒนาจิตสาธารณะ เรื่อง ดินแดนแสนวิเศษกับเจ้าชายไม่วิเศษ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง เจ้าชายไม่วิเศษ โดยมี คุณสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวรายงานและร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องกระจกด้านหลังหอประชุม กิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับเยาวชนผ่านกระบวนการละครเวทีไทยร่วมสมัย โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง อาทิ การเชิดหุ่นเงา และหุ่นนานาชาติ การบรรเลงดนตรีไทยร่วมสมัย การร้องเพลง การอ่านบทกลอนสุภาษิต การสร้างสื่อวีดิทัศน์ ภาพถ่าย ภาพเขียน นาฏลีลาร่วมสมัยและสมัยใหม่ เป็นต้น รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับผู้ชม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางความคิดในเรื่องจิตสาธารณะจนนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>