อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา และสำนักพัฒนานักศึกษา  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การรณรงค์การกำหนดเขตสูบหรี่และการรณรงค์การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์รอบสถานศึกษา" ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>