รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์  คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงานรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2566 ปี ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีสักการะปรมาจารย์ขงจื่อ การขับร้องเพลงสรรเสริญ นิทรรศการประวัติ คำสอน คติพจน์ของปรมาจารย์ขงจื่อ และการประกวดคัดลายมือ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาด้านภาษาจีนให้เป็นที่แพร่หลาย เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558   ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มฉก.

วันเดียวกัน ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ยังมีกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมืออักษรภาษาจีน ประเภทสวยงามดีเด่น ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 45 คน จาก 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และคณะศิลปศาสตร์ จากการแข่งขันผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการมีดังนี้

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสัญธิชา มาลีพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวดวงกมล ภาจำรงดี คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวจันทิมา วัฒนาสว่างกุล คณะศิลปศาสตร์Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>