ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาวิกฤตของชาติที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรตะหนักและร่วมมือกันในการใช้และรักษาทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน  จึงเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ โดยได้เรียนเชิญ  คุณกันยานาถ   วีระพันธุ์  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และทีมงาน  บริษัท  EastWater Group  มาให้ความรู้เกี่ยวกับ   Water Footprint หรือ รอยเท้าน้ำ     ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในที่ประชุมคณบดี เมื่อวันอังคารที่  29  กันยายน  2558  เวลา 13.30-14.00 น.  ณ ห้องประชุม  1 ชั้น 2  อาคารอำนวยการ  และบริษัทได้จัดทำโปสเตอร์เกี่ยวกับ Water Footprint หรือ รอยเท้าน้ำ มอบแก่มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมช่วยกันประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เราตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>