รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนผู้ประสบภัยพิบัติ และประเภททุนผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีคุณสามบัติ การเป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนตามเกณฑ์แต่ละทุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 332 คน รวม 335 ทุน ได้แก่ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. ทุนมูลนิธิหวาน-จุ้น สุขแก้ว ทุนอาจารย์ผ่องใส สุนทรา ทุนคุณบำรุง ปัทมานนท์ ทุนศาสตราจารย์นายแพทย์บุญธรรม สุนทรเกียรติ ทุนตันประเสริฐ ทุนวนิดา ศักดิ์สุรทรัพย์ ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี รักวีธรรม ทุนบริจาคจากค่าเบี้ยประชุมสภามหาวิทยาลัย ทุนพลตำรวจโทสุพจน์ ณ บางช้าง ทุนคุณดำหริ ดารกานนท์ ทุนคุณสุกันยา ซอโสตถิกุล ทุนดร.กำพล เตชะหรูวิจิตร ทุนศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ทุนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ ทุนบริษัทภูมิสยาม วิศวกรรม จำกัด ทุนอาจารย์ ดร.ลาวัลย์ ชัยวิรัตน์กุล กองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ขาดแคลน ปีการศึกษา 2553 ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาดีเด่น ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนและประสบภัยพิบัติ (คูปองอาหารกลางวัน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องโถงชั้น 4 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>