วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนและครูในชุมชนคลองด่าน ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยจะมีนักเรียนระดับ ป.5-ป.6 ในชุมชนคลองด่านจำนวน 5 โรงเรียนรวม 100 คน มาเข้าร่วมโครงการ พร้อมครูจำนวน 5 คนTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>