สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง “เส้นทางสู่สายวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีจากปัจจุบันสู่อนาคต” ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-16.45 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม นำทีมโดยคุณจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และทีมงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศิษย์เก่าของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกเส้นทางในสายวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของตนเอง และสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเรียนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ประสบความสำเร็จ Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>