รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การร่วมกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 6 โดยมี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดโดยกองแผนและพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย พร้อมร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยสำหรับจัดทำแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 อาคารบรรณสาร ม.หัวเฉียวฯTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>