มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นำความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ศึกษามาปฏิบัติงานจริง และในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และศูนย์สหกิจศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ ร่วมจัดงานสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 360 คน นำเสนอผลงานผ่านการจัดนิทรรศการโครงการ จำนวน 55 โครงงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมีพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย และระดับสาขาวิชาแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>