คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษามาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านความยุติธรรมทางอาญาและสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทย" เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>