เมื่อวันพุธที่  17  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ ห้องสื่อประสม  ชั้น 2  อาคารบรรณสาร  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  จำนวน  30  คน  เข้าศึกษาและดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย โดยมี  อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประหยัดและ  การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศจากการไฟฟ้านครหลวง  และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศนำเสนอเรื่องต้นแบบสำนักงานสีเขียวจากการประหยัดพลังงาน  พร้อมด้วยทีมพลังงานของมหาวิทยาลัยนำเสนอกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลงานนวัตกรรมงานประจำเพื่อการประหยัดพลังงาน (R2I : Routine to Innovative for Saving Energy) ได้แก่  อาจารย์สุภา  ศิรินาม  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางสาวสุธารินี  ศรีชาย  นายกสโมสรนักศึกษา มฉก.  คุณสรรค์ชัย  ธนศุภเดช  เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่  คุณนพพล  แซ่ฉั่ว  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  แม่บ้าน  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>