คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการด้านเภสัชอุตสาหกรรมและเภสัชกรรมเทคโนโลยี เรื่อง Seminar for Pharmaceutical Industry VIII ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 2-113 และ 2-114 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป จากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 202 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้มีโอกาสรู้จัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น และเพื่อนำความรู้ และเทคนิคทางวิศวกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน การทำงานในสายเภสัชกรรมTotal 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>