คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2567 ปี เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษารักษาคุณธรรมจริธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันการเขียนภู่กันจีน และประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติ พัฒนาทักษะการเขียนภู่กันจีน และพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ โดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ รักษาการคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมตัดริปบิ้นเปิดเยี่ยมชมนิทรรศการ มีคณาจารย์ นักศึกษาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 300 คน ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 (21 ก.ย.59)
ผลการแข่งขันการเขียนภู่กันจีน ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสริญญา จันทร์รุ่งเรือง ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายสุทธิพันธื ณรงค์วัฒนา ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวดวงใจ ขำเทศ ผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ล่อ ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวอุมาพร โลจน์รัศมีกุล ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวดนัยญา ผ่องศรีTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>