แผนกพัฒนาการเรียนการสอน สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรม เชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับอาจารย์ผู้เข้าอบรม ได้นำแนวคิดและหลักการไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนอันจะเกิดความสุขในการสอน  และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนไปในทิศทางที่พึงประสงค์ โดย รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ  ชั้น 3 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>