รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  คุณทศพร  เลิศพิเชฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี  คุณสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้สังเกตการณ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในการรับการตรวจประเมิน  "ห้องสมุดสีเขียว"  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2      ชั้น 2 อาคารบรรณสาร  ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 10 สถาบันนำร่องที่ได้รับการพิจารณาจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้เป็น “ห้องสมุดสีเขียว” Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>