ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการและคณะวิชาร่วมจัดทำโครงการ "สหกิจศึกษา" เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงที่ได้รับจากสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นต่อไป รวมทั้งคัดเลือกผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนส่งประกวดในระดับเคริอข่ายภาคกลาง ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร (2 ก.พ.60)Total 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>