รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี  ร่วมถ่ายภาพในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 25 ปี ณ ต้นโพธิ์  “ต้นไม้ของพ่อ” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน เปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 เป็นอนุสรณ์แห่งการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย  และรำลึกถึงกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยในวันนั้นว่า “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ถ้อยพระราชดำรัสนี้เปรียบเสมือนรากฐานที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม  ยึดมั่น  และดำเนินตามกระแสพระราชดำรัส  กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นำมาอบรมบ่มเพาะนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี  คนเก่ง  ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  กำหนดอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย 6 ประการ  คือ  ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ “ดี”  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบ  และยังคงเดินหน้าหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอย่างไม่หยุดยั้ง  โดยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรม ที่ได้รับการบ่มเพาะทั้งหลายนั้น คือ บุคลากร นักศึกษา บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  หากหว่านไปในที่ใด จักเจริญเติบโตงอกงาม สร้างคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ ให้สมกับที่ได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้อย่างสมบูรณ์ทุกประการ 

หนึ่งแผ่นดินได้เกิดมาในโลกนี้            ได้อาศัยพระบารมีที่ปกเกล้า
หนึ่งแผ่นดินได้ร่มเย็นเช่นนานเนา         ได้อยู่ใต้ร่มเงาพระนฤบาล

ที่ทุกข์ร้อนก็ผ่อนคลายหายจากทุกข์      หนึ่งแผ่นดินที่เนาสุขมหาศาล
ได้จงรักและภักดีในรัชกาล                 หนึ่งแผ่นดินใจผสานเป็นหนึ่งดวง

ขอร่วมทำคุณความดีมีในชาติ              ขอเป็นราษฎร์ที่ใจภักดิ์รักในหลวง
แม้เป็นหนึ่งละอองธุลีของทั้งปวง          ใจทั้งดวงคือข้าพระบาททุกชาติไปTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>