สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดกิจกรรมสอนการตัดกระดาษศิลปะจีน โดย ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นวิทยากรผู้สอนให้กับนักศึกษาที่สนใจ ร่วมการฝึกอบรม การตัดกระดาษศิลปะจีนในแต่ละชั้นปี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมขอทุนการศึกษาเรียนต่อ ในระดับปริญญาโทได้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน อาคารบรรณสาร ชั้น 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>