รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) อาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนวคิด พร้อมติดตามผลการปฎิบัติงานจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง (รหัส GE 1112) ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาดังกล่าว ได้จัดทำโมเดลนิทรรศการจำลองในแต่ละโครงการ พร้อมนำเสนอผลงานการจัดทำเพื่อประเมินผลการให้คะแนนในรายวิชาด้วย ณ อาคารเรียน มฉก 2 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>