รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Green Office กองอาคารสถานที่ โดยมีการกล่าวถึง ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน และให้ความสำคัญกับการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและน้ำของคนในองค์กร จะช่วยให้สังคมในองค์กรน่าอยู่ คนในองค์กรมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ยังนำพฤติกรรมที่ดีจากการปลูกฝังขององค์กรกลับไปใช้ในบ้าน ในครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ความยั่งยืนและสงบสุข ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>