คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนสำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเสริมสร้างเทคนิคและความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและปรับปรุงรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดงาน และPrincipal Master Teacher (CL) Lim Kwee Hua (Mdm) ผู้เชี่ยวชาญจาก NTU ประเทศสิงค์โปร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายพิศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>