วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมชุมชนแก่นักเรียนปฐมวัย นักเรียนและครูในตำบลคลองด่าน” ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม โดยได้จัดฐานกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรและกลุ่มวิชาต่างๆ ทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ “ร่างกายมนุษย์น่ารู้” 2. ฐานจุลชีววิทยา “ของเน่าหรือของหมักดอง ยิ่งกิน ยิ่งอร่อย” 3. ฐานชีววิทยา “มหัศจรรย์แห่งสารสี” 4. ฐานเคมี “มหัศจรรย์คัลเลอร์ฟูล” 5. ฐานฟิสิกส์ “การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีจากผลไม้” 6. ฐานคณิตศาสตร์ “Running Math” มีคุณครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4- ป.6 จากโรงเรียนในตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดสีล้ง โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม และโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ซึ่งโครงการเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฝึกการคิดโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>