ศูนย์แต้จิ๋ววิทยาร่วมกับสถาบันไทย-จีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการเสวนาวัฒนธรรมจีน หัวข้อ"ตามรอยวิถีจีน ชาวปากน้ำ" กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงาน โดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มฉก.และอาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการอยู่อาศัย การก่อตั้งชุมชนชาวปากน้ำ ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน โดยลูกหลานชาวปากน้ำที่ให้ข้อมูลและหนังสือบางเล่มที่ได้เขียนและบันทึกความเป็นอยู่สมัยอดีตไว้ให้ศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 1 มฉก. วิทยาเขตยศเสTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>