สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเชิญรุ่นพี่ที่จบการศึกษาที่ทำงานกับองค์กรต่าง ๆ มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ให้มีทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้ชีวิต สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจในตัวเองสามารถศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ณ มฉก.และศึกษาดูงานองค์กรภายนอก ได้แก่ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>