คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชนครั้งที่ 3 เรื่อง การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเทคนิคพิเศษ (วอยต้า เธอราปี)วิทยากรโดย ผศ. นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย แพทย์วินิจฉัยด้วยวอยต้า กภ.สุวรรณดี อึ้งรัตนชัยนักกายภาพบําบัดวอยต้า รุ่นที่ 1 และ กภ.กนกวรรณ แสนใจ นักกายภาพบําบัดวอยต้า รุ่นที่ 3เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติได้รับความรู้ การจัดท่าและการกระตุ้นด้วยเทคนิควอยต้าได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้เด็กมีอาการดีขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 2-426 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>