ม.หัวเฉียวฯ จัดกิจกรรม 7 ส ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมประหยัดพลังงาน และ No foam for food

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2/2559 กิจกรรมประหยัดพลังงาน และกิจกรรมโนโฟม (No foam for food)  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ซึ่งการประกวดกิจกรรม 7ส ยอดเยี่ยมในปีนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ ประเภทแม่บ้านและคนสวน คือ แม่บ้านโภชนาการ 2/แม่บ้านอาคารสนามกีฬากลาง คนสวนโซน 2,3,14  รวม 11 คน  ประเภทซุ้มนักศึกษา  ได้แก่  คณะศิลปศาสตร์  ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง ประเภทคณะวิชา ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ สำหรับกิจกรรมประหยัดพลังงาน จัดให้มีการมอบรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

1. ประกวดนวัตกรรมประจำปีเพื่อประหยัดพลังงาน (R2I) มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1   สำนักพัฒนานักศึกษา  ผลงาน  ร่วมใจถอดปลั๊กเพื่อโลก 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2   สำนักทะเบียนและประมวลผล  ผลงาน  ลมหมดก็สดชื่น 
รางวัลชมเชย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงาน  นำน้ำทิ้งจากการผลิตน้ำ RO มาล้างใช้อุปกรณ์ 
รางวัลชมเชย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงาน  การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่าง    พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
รางวัลชมเชย  ผลงาน  น้ำเหลือใช้ไม่ไร้ค่า  กองกลาง

2.  รางวัลประหยัดพลังงาน (Smart office)  
รางวัลชนะเลิศมี 11 หน่วยงาน  ได้แก่  งานตรวจสอบภายใน  กองทรัพยากรบุคคล  ศูนย์วัฒนธรรม     สำนักทะเบียนและประมวลผล  บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารสนเทศ  กองแผนและพัฒนา  คณะกายภาพบำบัด  กองอาคารสถานที่  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สำนักพัฒนาวิชาการ  กองพัสดุ  กองกลาง  คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่  สำนักพัฒนานักศึกษา  คณะนิเทศศาสตร์  คณะการแพทย์แผนจีน  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม

   

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>