แผนกประชาสัมพันธ์และแผนกรับนักศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 เข้าศึกษาเยี่ยมชม 5 คณะวิชา สายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะเภสัชศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัดTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>