วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์อบรมแพทย์แผนจีนที่ลานวัฒนธรรม โดยฝ่ายจีนมี ศาสตราจารย์กัวลี่ผิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน รองศาสตราจารย์ฉู่ลี่หลง ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ศาสตราจารย์เหมากั๋วเฉียง คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรม ศาสตราจารย์หลิวอี้ อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน ได้มาเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์อบรมแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ประเทศไทย ฝ่ายไทยมี รองศาสตราจารย์.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน อาจารย์สุชาติ วัฒกานนท์ อาจารย์หลักสูตรBBAคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายไทย อาจารย์แพทย์จีน นภษร แสงศิวะฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน คณาจารย์คณะแพทย์แผนจีน อาจารย์แพทย์แผนจีนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆและนักศึกษาปริญญาตรีเข้ารวมพิธีเปิดป้ายศูนย์อบรมแพทย์จีน รวมทั้งหมด 80คน ในงานนี้ รองศาสตราจารย์.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่ได้จัดตั้งศูนย์อบรมแพทย์แผนจีนขึ้นในวันนี้ ขอขอบคุณมหาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินที่ได้ทุ่มเทให้กับสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน หวังว่ามหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะสามารถดำเนินความร่วมมือลึกซึ้งมากขึ้น หวังว่าศูนย์อบรมการแพทย์แผนจีนจะเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถที่จะผลักดันพัฒนาการสอนแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันหวังว่าสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนจะสามารถสร้างคุณูปการมากขึ้น และทำกิจกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับภาษาจีนหรือแพทย์แผนจีนให้มากขึ้น จากนั้น ศาสตราจารย์กัวลี่ผิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินได้กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ส่งเสริมและก่อตั้งสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนขึ้น และยังสนับสนุนการเปิดศูนย์อบรมการแพทย์แผนจีนขึ้น ผมเชื่อว่าภายใต้การสนับสนุนจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและผู้บริหาร จะทำให้สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนมีผลงานที่มากขึ้น กิจการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยทก็จะมีการพัฒนาที่มากขึ้น หลังจากกล่าวจบ ทั้ง2ท่าน ก็ได้ทำการเปิดม่าน ศูนย์อบรมแพทย์แผนจีนก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในที่สุด หลังจากพิธีเปิดป้าย ท่านอธิการบดีผู้บริหารของทั้ง2มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประชุมต่อที่ห้องประชุม1อาคารอำนวยการ โดยเฉพาะการหารือข้อตกลงการเปิดหลักสูตรปริญญาโท(ทุยหนา)ร่วมกัน ได้ร่วมกันอภิปรายการพัฒนาสถาบันนขงจื่อการแพทย์แผนจีนในอนาคต หลังหลังประชุม ได้เยี่ยมชมคณะแพทย์แผนจีน เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมและสถาบันขงจื่อ ซึ่งยืนยันถึงการพัฒนาของสถาบันขงจื่อใน1ปีที่ผ่านมาTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>