มีผู้แทนจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาต่างๆ ร่วมกิจกรรม จำนวน 23 คน โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และอาจารย์ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นวิทยากรหลักนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องดังกล่าวของคณะวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยประกันคุณภาพ ได้จัด KM CAFE เพื่อให้อาจารย์แต่ละคณะวิชาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ มคอ. 3และ มคอ.4 เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปปฎิบัติที่คณะของตนเองTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>