หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระดับหน่วยงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มีผู้แทนจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานบริหารทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 34 ท่าน โดยมี อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา เป็นวิทยากรนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ อีกทั้ง หน่วยประกันคุณภาพ ได้จัด Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกการจัดทำแผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากร โดยมีทีมบุคลากรแผนกแผนและนโยบาย กองแผนและพัฒนา ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปปฏิบัติในหน่วยงานของตนเองต่อไปTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>