วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) รองศาสตราจารย์.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมของโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2560 การประกวดสร้างสรรค์ power point กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคระวิชา โดยมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม 53 ผลงาน และผลงานชนะเลิศจะนำไปขยายผลสร้างการรับรู้และความตระหนักภายในสถาบัน โดยอาจารย์ทุกคณะวิชาสามารถนำผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ชนะการประกวด power point เป็นสไลด์สุดท้ายของการเรียนการสอนเพื่อช่วยสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ลดการใช้พลังงานและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตามแนวทางของโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมคือซื่อสัตย์ ประหยัดและรับผิดชอบต่อสังคม
พิธีมอบรางวัลมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมร่วมแสดงความยินดีด้วย
   @ รางวัลชนะเลิศหัวข้อ "จักรยานสีขาว" จอดจักรยานในจุดที่กำหนดให้จอด ผลงานสร้างสรรค์ของนายธนะชัย แสงอนุโณทัย คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลชนะเลิศหัวข้อ “ลดการใช้พลังงาน” ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้บันได ผลงานสร้างสรรค์ของนางสาวธันยพร เชื้อศักดิ์เสรี คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลชนะเลิศหัวข้อ  "ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ" ห้องเรียนสะอาด  ผลงานสร้างสรรค์ของนางสาวพัชรี ดอกแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 4 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลขวัญใจมหาชน (popular vote) นางสาวมาธุวีร์ นาคะเสถียร คณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2
ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>