มฉก. จัดเสวนา “รอบรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และแนวทางการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของปลาสลิด”
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน  สหกรณ์บริการปลาสลิด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนา เรื่อง “รอบรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และแนวทางการขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของปลาสลิด” โดยมี คุณวรวุฒิ โปษกานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักเครื่องหมายการค้า และคุณประภาภร คัมภิรานนท์ หัวหน้าส่วนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรในการเสวนา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และแนวทางการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของปลาสลิด จ.สมุทรปราการ
 


Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>