คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มฉก. จัดเสวนา “การเตรียมพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัตติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน”
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดเสวนาการเตรียมพร้อมเข้าสู่พระราชญัตติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน วิทยากรโดย อ.ทัศนีย์ บัวคำ อุปนายก สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาญการ พิเศษ กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและปัจจุบันทราบแนวโน้ม ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งทราบแนวทางการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก.
 
 
 


Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>