มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เข้าร่วมโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ระยะที่ 2” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 1 ปี (พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561) ในการดำเนินการโครงการนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้น 2,804 กิโลกรัม หรือประมาณ 280,000 ใบ  สามารถช่วยลดปริมาณขยะจากหลุมฝังกลบได้ 11.22 ตารางเมตร และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาขยะได้ถึง 2,523.60 กิโลกรัม สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุผลสำเร็จได้รับโล่เกียรติยศจาก คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณวนิดา สุวรรณนพ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบโล่เกียรติยศของสถาบัน พร้อมกับรับมอบโล่เกียรติยศในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>